Protecció de dades

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya de Catalunya té la seva seu al Carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya té l'adreça electrònica a https://www.cac.cat , sens perjudici que puntualment hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de la institució.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en el marc de la seva regulació Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, així com per la llei marc del sector, és a dir, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i del que preveu l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

La present política de protecció de dades del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, és aplicable a l’empara de la següent legislació, pel tractament de les dades personals:

* Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

* Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

* Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 (RGPD).

Qui és responsable del tractament de les vostres dades personals?

El responsable de les vostres dades personals és el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb domicili al carrer dels Vergós, 36, 08017 Barcelona. L’adreça de correu electrònic a la qual us podeu adreçar per a qualsevol tràmit relatiu la protecció de les vostres dades personals és secretaria-general.cac@gencat.cat

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), no es farà responsable de les dades personals que no siguin veritables i posades al dia. Per tant, els usuaris i els prestadors tenen l’obligació de facilitar les dades personals actualitzades, en cas contrari el CAC no té l’obligació de verificar la certesa de les dades personals emprades pel seu servei.

L’òrgan intern del Consell que tramita qualsevol sol·licitud en relació amb les vostres dades personals és la Secretaria General.

Qui és delegat/ada de Protecció de Dades del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i com us podeu posar en contacte amb ell/ella?

El/la delegat/ada de Protecció de Dades és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals al Consell, i s’encarrega de supervisar el compliment de la normativa de protecció de dades. Podeu contactar amb el/la delegat/ada de Protecció de Dades del Consell adreçant-vos-hi per escrit al carrer dels Vergós, 36, 08017 Barcelona, o bé a l’adreça electrònica dpd.cac@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem les vostres dades personals amb les finalitats següents:

 • Manteniment i actualització del Registre públic de prestadors de serveis de comunicació audiovisual.
 • Manteniment d’informació actualitzada sobre els prestadors i distribuïdors de serveis de comunicació audiovisual que resulti necessària perquè el Consell exerceixi les funcions i potestats que li encomana la legislació vigent en matèria audiovisual i, en particular, la realització de comunicacions i notificacions als prestadors i distribuïdors, la concessió i el manteniment de llicències, l’exercici de les potestats d’inspecció, de control i de sanció dins de les competències reconegudes per llei.
 • Gestió, tramitació i control dels expedients, les llicències i els concursos tramitats pel Consell.
 • Gestió, tramitació, control i seguiment dels expedients i de les actuacions realitzades arran de les queixes i de les reclamacions formulades pels ciutadans.
 • Gestió i manteniment de les relacions institucionals, la tramesa de comunicats de premsa del Consell i l’organització, per a la gestió i la documentació d’esdeveniments institucionals.
 • Control d’accés de les persones que accedeixen a l’interior de l’edifici.
 • Control del préstec de llibres, de publicacions i de fons documental dipositats a la biblioteca del Consell.
 • Gestió i organització d’un fons audiovisual amb les emissions realitzades per prestadors de serveis de comunicació audiovisual en l’àmbit territorial de Catalunya. Els usos previstos són la realització d’estudis i de recerques amb finalitats científiques, històriques i estadístiques, així com el control i la verificació del compliment dels requisits i de les obligacions legals imposats als prestadors del sector audiovisual respecte dels continguts.
 • Gestió i exercici de les tasques de secretaria del Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual.
 • Gestió i exercici de les tasques de secretaria de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual.
 • Tramesa de la revista Quaderns del CAC, així com de la resta de publicacions que edita el Consell.
 • Gestió de les relacions amb les persones que col·laboren en les publicacions del Consell o que realitzen estudis de recerca per a l’organisme.
 • Gestió de la participació en les convocatòries de premis i d’ajuts.
 • Gestió del registre general d’entrades i de sortides de documents.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Conservarem les vostres dades personals mentre siguin necessàries per al compliment de la finalitat del tractament.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades?

No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat que hi estiguem obligats per una llei o que ho hàgiu consentit prèviament.

El Consell garanteix la privacitat de les dades personals que es cedeixin a eventuals encarregats de realitzar alguns dels tractaments descrits.

Advertiment sobre el contingut de la informació de les actuacions difoses

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya publica, amb caràcter general, el text íntegre dels acords adoptats pel seu òrgan Plenari, llevat d'aquells que per la seva naturalesa siguin objecte de protecció especial atesa la normativa de protecció de dades de caràcter personal o puguin afectar el secret comercial o industrial dels prestadors privats de serveis de comunicació audiovisual.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?

Exercici de drets: Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i supressió (Art.16-21 RGPD) FORMULARI (en construcció)

A la pàgina web del Consell de l'Audiovisual https://www.cac.cat trobareu les sol·licituds a la vostra disposició, per a l’exercici dels vostres drets i accedir a les vostres dades, rectificar-les, oposar-se, suprimir-les i sol·licitar-ne la portabilitat, o bé, la limitació sobre alguna dada de caràcter personal.

Terminis per la resolució: S'estableix el termini d'un mes per fer efectiu el dret de l'interessat per obtenir una resolució, el qual pot ser prorrogat per dos mesos més, en els casos, de gran complexitat, o si el nombre de sol·licituds rebudes és molt elevat. En qualsevol cas, s’haurà d’informar a l’usuari de l’ampliació de les pròrrogues.

Exercici dels drets: L’usuari pot exercir els drets en qualsevol moment. Només ho pot fer la persona interessada, o el seu representant legal, si és un menor o un incapaç, donat que, aquests drets són personalíssims.

Dret d'accés (Art. 15 RGPD): FORMULARI (en construcció)

La persona interessada té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

 • Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris, als quals, s’han comunicat o es comunicaran les dades.
 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
 • El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi
 • El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.
 • L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de la persona interessada.
 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

La persona interessada té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Si es sol·licita per mitjans electrònics, la persona interessada té dret a rebre la informació en aquest mateix format.

Restricció al dret a obtenir còpia: Si perjudica els drets i llibertats de terceres persones.

Dret de rectificació (Art. 16 RGPD) FORMULARI (en construcció)

Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L’interessat té dret a obtenir del responsable a que es completin les seves dades personals, que resultin inexactes.

Dret de supressió (Dret a l’oblit Art. 17 RGPD) FORMULARI (en construcció)

La persona interessada té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit") quan:

 • Si les dades personals ja no són necessàries en relació a la finalitat, per la qual, es van obtenir les dades.
 • En els casos que pel tractament sigui necessari el consentiment, i l’usuari decideixi no atorgar-lo.
 • Si l’usuari s’oposa al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment del mateix.
 • Si les dades personals han estat atorgades dins de l’àmbit de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, adreçada a menors.
 • Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió els altres responsables que estan tractant aquestes dades.
 • El responsable ha de comunicar la supressió a cadascuna de les persones destinatàries, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable ha d’identificar les persones destinatàries.

Excepcions a l’exercici del dret de supressió:

 • L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.
 • El compliment d'una obligació legal.
 • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d'oposició (Art. 21 RGPD) FORMULARI (en construcció)

La persona interessada té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, en qualsevol moment:

 • Quan el tractament es basa en l’interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal. El responsable del tractament ha de deixar de tractar-les, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de la persona interessada, o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
 • Quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • Quan el tractament té fins estadístics o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

Dret a la limitació del tractament (Art. 18 RGPD) FORMULARI (en construcció)

És un dret de la persona interessada consistent a limitar-ne el tractament de les seves dades de caràcter personal, fins que desaparegui la limitació personal del titular del dret. No s’ha de confondre amb el bloqueig de dades de l’LOPD.

La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar. La limitació es pot sol·licitar quan:

 • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si s’escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però la persona interessada s'oposa a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries pel tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però la persona interessada s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

Mentre dura la limitació, el responsable només pot conservar les dades, sense fer cap tractament, en els casos següents:

Amb el consentiment de la persona interessada.

 • Per formular, exercir o defensar reclamacions.
 • Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica.
 • Per raons d'interès públic importants, de la Unió o de l'estat membre corresponent.
 • El responsable ha de comunicar la limitació a cadascuna de les persones destinatàries, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable ha d’identificar les persones destinatàries.

Dret a la portabilitat de les dades (Art. 20 RGPD) FORMULARI (en construcció)

La persona interessada té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

 • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats.
 • En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l’apartat anterior, la persona interessada té dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable, quan sigui tècnicament possible.
 • Limitacions: no es pot exercir aquest dret, quan el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic.